گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

برنامه ریزی برای کارشناسی ارشد 95گرایش حقوق خصوصی

از کی باید شروع به مطالعه کرد؟

                                                                                                    چه منابعی را  باید مطالعه کرد؟

                                                                                                                                                                                                        چگونه باید مطالعه کرد؟

نیازمند راهنمایی و همکاری تمام دوستانی  هستم که در این مورد صاحب تجربه  بوده و  یا اینکه منابع خاصی را پیشنهاد می کنند.../یا حق

برای دیدن تحلیل سوالات آزمون ارشد 93 اینجا  را کلیک کنید.