گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

گاه نوشت های ِ یک دانشجویِ حقوق

امروز که من این قصه آغاز می کنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را..." بیهقی"

ü  کسانی که دارای 6سال سابقه خدمت مرتبط یا 10سال سابقه خدمت غیر مرتبط باشند در رتبه پایه و اگر به این سابقه نرسیده باشند با رتبه مقدماتی سنجیده می شوند. (کارمندانی که در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند)

ü  باید توجه داشت که امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش ومشاغل بهداشتی ودرمانی وزارت بهداشت درمان آموزشی پزشکی با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط به ضریب (1/1)محاسبه می شود.(یعنی باید آنرا در 1/1ضرب نماییم.(جدول شماره1)

ü  امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای)متناسب  با  پیچیدگی وظایف ومسئولیت ها حیطه سرپرستی ونظارت وحساسیت های شغلی وسایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره 2تعیین می شود.

این جدول مخصوص ادارات شهرستان ها ،مدیریت شهرستان ها واستان وهمچنین در سطح وزارتخانه می باشد. که برای محاسبه می توان بطور خلاصه چنین عنوان نمود که شهرستان ها واستان باید از سطح 2 استفاده نمایند . (ازطرح سوابق مدیریتی دراین بحث صرف نظر می کنیم.)

 

 

 

جدول شماره 1( امتیاز حق شغل بر اساس این جدول است )

امتیاز حق شغل × ضریب سال

رتبه های شغلی

طبقات جدول

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی

گروه های

20گا نه قبلی

 

طبقه1

1تا5

2400

2650

--

--

--

طبقه 2

6

2600

2850

--

--

--

طبقه 3

7

2800

3050

--

--

--

طبقه 4

8

3000

3250

3600

4050

4600

طبقه5

9

3200

3450

3800

4250

4800

طبقه6

10

3400

3650

4000

4450

5000

طبقه7

11

3600

3850

4200

4650

5200

طبقه8

12

3800

4050

4400

4850

5400

طبقه9

13

4000

4250

4600

5050

5600

طبقه10

14

4200

4450

4800

5250

5800

طبقه11

15

4400

4650

5000

5450

6000

طبقه12

16

4600

4850

5200

5650

6200

طبقه13

17

4800

5050

5400

5850

6400

طبقه14

18

5000

5250

5600

6050

6600

طبقه15

19

5200

5450

5800

6250

6800

طبقه16

20

5400

5650

6000

6450

7000

جدول امتیاز مدیریت (شماره 2)

حوزه جغرافیایی

سطوح مدیریت

5

معاونین اداره وکارشناسان مسئول ورئیس گروه ها

4

رئیس ادارات ومعاون مدیرت

3

مدیریت شهرستان ها(مدیریت ها ) معاون مدیر کل

2

1

شهرستان

سطح 1

510

550

600

950

1000

1050

1400

1450

1500

1850

1900

1950

3300

2350

2400

سطح2

سطح 3

استان

سطح 1

650

700

750

1100

1150

1200

1550

1600

1650

2000

2050

2100

2450

2500

2550

سطح 2

سطح 3

ملی

سطح 1

800

850

900

1250

1300

1350

1700

1750

1800

2150

2200

2250

2600

2650

2700

سطح 2

سطح 3

 

 

 

امتیاز حق شاغل بر اساس این جدول است

 

ردیف

امتیاز

تحصیلات

امتیاز دوره های اموزشی مصوب

امتیاز مهارت و توانایی

امتیاز سنوات خدمت در هر سال

امتیازتجربه مربوط ومشابه در هر سال

1    دیپلم

1200

به ازای طی هر یک ساعت دوره اموزشی مصوب .نیم امتیاز(حداکثر500)

250

15

10

2    فوق دیپلم

1400

300

20

12

3    لیسانس

1700

400

25

14

4    فوق لیسانس

2000

600

30

16

5    دکترا

2300

800

35

18

جدول شماره 3

ü  امتیاز حق مشاغل:کارمندان بر اساس عوامل تحصیلات ،سنوات خدمت وتجربه ،دوره های آموزشی ومهارت ها وتوانایی های فردی بر اساس جدول  شماره 3

ü    حق شاغل:برای محاسبه حق شاغل باید از جدول شماره 3 امتیازت مربوطه را مشخص نموده(طبق فرمول زیر)

ü    امتیاز حق شاغل= سابقه خدمت ×(امتیاز تجربه+امتیاز سنوات)+امتیاز مهارت+امتیاز ضمن خدمت  + امتیاز تحصیلات

ü    مبلغ حق شغل = ضریب سال × امتیاز حق شغل

ü    مبلغ حق شاغل = ضریب سال×امتیاز حق شاغل

ü    مبلغ فوق مدیریت = ضریب سال ×امتیاز فوق العاده مدیریت

ü    تفاوت تطبیق1= مجموع مبالغ مشمول کسور باز نشستگی سال قبل (به استثنای سختی کار) – حقوق ثابت با ضریب 500

ü  مجموع مبالغ مشمول کسور باز نشستگی سال قبل (به استثنای سختی کار) = حقوق مبنا ،افزایش شنواتی ،فوق العاده شغل ،فوق العاده جذب ،ترمیم فوق العاده جذب ،فوق العاده وزه و همترازی

ü    حقوق ثابت با ضریب500 = (امتیاز حق شغل + امتیاز حق شاغل + امتیاز حق ایثار گری )× 500

ü    تفاوت تطبیق2= ((مجموع مبالغ مشمول کسور باز نشستگی سال قبل (به استثنای سختی کار) ×115درصد)) – حقوق سال 88

ü    تفاوت تطبیق3=1000000ریال – (حقوق سال 88 +حق عایله مندی + حق اولاد)

ü    تفاوت تطبیق3(در صورت نداشتن حق عایله مندی و حق اولاد):600000ریال - حقوق سال 88

ü    حق ایثار گری = امتیاز ایثارگری × ضریب سال

ü    کمک هزینه اولاد  = ضریب سال × تعداد اولاد حدکثر تا 3نفر×210

ü    حق عائله مندی =  ضریب سال ×810    

ü       حقوق ثابت :  حق شاغل +  حق شغل + ایثارگری

ü  تفاوت تطبیق2شامل کسانی می گردد که خقوق آنها نسبت به سال 87 کمتر از 600000ریال افزایش یافته( در صورت نداشتن حق عایله مندی و حق اولاد)

ü    تفاوت تطبیق3 شامل کسانی می گردد که خقوق آنها نسبت به سال 87 کمتر از 1000000ریال افزایش یافته باشد.

v    اضافه کاری :

ü    رسمی و پیمانی:

مجموع امتیازات شغل، شاغل ومدیریت× ضریب سال = مبلغ هرساعت اضافه کاری

176

ü  جمع حقوق :حقوق سال مورد نظر+سختی کار + بدی آب وهوا+(محرومیت از تسهیلات + محرومیت روستایی + فوق العاده محل خدمت

ü  توجه :امتیاز حق شاغل نباید از 75درصد حق شغل بیشتر شود.
جدول ایثار گری

ردیف

درصد جانبازی

مدت اسارت

مدت خدمت داوطلبانه

امتیاز

1

5درصد

6ماه

6ماه

400

2

تا10درصد

تا12 ماه

تا12 ماه

500

3

تا15درصد

تا 18 ماه

تا 18 ماه

600

4

تا20درصد

تا24 ماه

تا24 ماه

700

5

تا25درصد

تا30 ماه

تا30 ماه

800

6

تا30درصد

تا36 ماه

تا36 ماه

900

7

تا35درصد

تا42 ماه

تا42 ماه

1000

8

تا 40درصد

تا48 ماه

تا48 ماه

1100

9

تا45درصد

تا54 ماه

تا54 ماه

1200

10

تا 50درصد

تا60 ماه

تا60 ماه

1300

11

تا55درصد

تا78 ماه

تا78 ماه

1400

12

60درصدوبالاتر

78ماه وبالاتر

78ماه وبالاتر

1500

 

ü  تا تصویب و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت ( جابجایی محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارمندان مبنای پرداخت برای سال 1388 می باشد.

ü  مبالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تسهیلات زندگی مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم و دور افتاده تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، قابل پرداخت می باشد.

ü  پس از تصویب و ابلاغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی هیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر اساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود که از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعلام می شود.

ü  تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39 ) قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

ü      میزان معافیت مالیاتی حقوق ودستمزد سال ۱۳۸۸مبلغ۴۱۶۸۰۰۰ریال در ماه تعیین شد.

ü  شورای عالی کار در ایران حداقل حقوق کارگران را ۲۵ درصد افزایش داده و حداقل حقوق کارگران در سال۱۳۸۸ مبلغ ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

ü    حداقل حقوق روزانه سال 1388برابر با 87840ریال می باشد.